zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: poniżej130000 zł
termin składania ofert: 28 lutego 2022  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lexus Audit Spółka z o.o. z/s w Krakowie 
Rada Nadzorcza 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o. 86-010 Koronowo, Al. Wolności 4
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2021 i 2022. 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz przedstawienie pisemnego sprawozdania z tego badania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. .zmianami zmianami) oraz przepisami ustawy o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 11421
z późn. zmianami).
Oczekiwany termin zakończenia badania do dnia 31 maja 2022 i 31 maja 2023 r.
W ramach badania Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. oczekuje od Wykonawcy:
1.    Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego.
2.    Dostarczyć pisemne sprawozdanie z badania oraz załączyć analizę z działalności gospodarczej i finansowej do dnia 31.05.2022 r i 31.05.2023 r.
3.    Uczestnictwa biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGKiM w Koronowie sp. z o. o., podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania oraz na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZGKiM w Koronowie sp. z o.o. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
     Koszty ewentualnego uczestnictwa ponosi Wykonawca.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki do dnia 28.02.2022. r. na adres :
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
Al. Wolności 4
86-010 Koronowo
 
Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta — aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
2. Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich,
3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta.
4. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
5. Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartego w niniejszym ogłoszeniu, w tym zobowiązanie do uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników na warunkach określonych w ogłoszeniu,
6. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których przeprowadził badania sprawozdań w tym ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży komunalnej,
7.      Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki,
8.      Całkowitą cenę za badanie uwzględniającą sporządzenie sprawozdania raportu i opinii.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

l . Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w branży, w której działa Spółka,
 
2.  Cena za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego,
 
3.  Znajomość zagadnień związanych z działalnością firmy,
 
4.  Czas działalności firmy, w tym kluczowego biegłego rewidenta na rynku audytorskim.
 
 
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o .Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp.  z o o zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 


KARTA INFORMACYJNA
Na potrzeby wyceny usługi badania sprawozdania finansowego
1.       Nazwa podmiotu : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
2.       Adres siedziby: 86-010 Koronowo, Al. Wolności 4
3.       Osoba do kontaktu : Katarzyna Flieger
4.       Forma prawna : spółka z ograniczona odpowiedzialnością
5.       Rok rozpoczęcia działalności — 2017 ( po przekształceniu z zakładu budżetowego)
6.       Przedmiot działalności — zaopatrzenie w wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, oczyszczanie miasta,
zarządzanie cmentarzem komunalnym, zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz wspólnotami, bieżące utrzymanie dróg gminnych.
7.       Kapitał zakładowy 28 091 496, 00 zł
8.       Suma bilansowa za rok obrotowy poprzedzający rok badany /prognoza na rok badany 32 468 995,48 zł / 34 000 000,00zł
9.       Przychód netto za rok poprzedzający rok badany / prognoza na rok badany
17 155 037,93 zł / 20 050 000,00 zł
10.   Wynik Finansowy brutto za rok obrotowy poprzedzający rok badany/prognoza na rok badany – 441,00 zł/ + 300 000,00 zł
12.   Liczba zatrudnionych osób - 135
13.   Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Koronowo obejmująca 30 468 udziałów po 922,00 zł każdy.
14.   Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
15.   Średniomiesięczna liczba dokumentów około 5 200
16.   Podmiot jest jednozakładowy.
17.   Badania za poprzednie okresy - opinie bez zastrzeżeń.
18.   Dodatkowe informacje mona uzyskać Katarzyna Flieger tel. (52) 58-60-401 lub e-mail: k.flieger@zgkim.koronowo.pl

zaproszenie do składania ofert (718kB) pdf

Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Flieger
Opublikował: Joanna Kempczyńska (15 lutego 2022, 09:00:39)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (21 kwietnia 2022, 10:30:28)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374