zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego - Opel Combo, Ford Transit 2,5 D, Ford Transit 2,5 TD

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego - Opel Combo, Ford Transit 2,5 D, Ford Transit 2,5 TD
nr sprawy: ZP.233.1.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O., UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235 NIP 554-031-40-29, REGON 366919930 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 29 703 000,00 ZŁ

ZP.233.1.2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I. Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Samochód ciężarowy. Opel Combo VAN 1,7 D
rok produkcji 1995, 
nr rejestracyjny CBY 58VP
VIN: W0L000071T3002103
maksymalna masa całkowita  kg 1530,
data pierwszej rejestracji 03.10.1995 r. 
Rama główna z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, kompletny. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Lokalne deformacje podłogi i nadproży w wyniku uderzeń kamieniami.
Silnik z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Lokalne ogniska korozji powierzchniowej  i wżerowej. Wyciek oleju przez elementy uszczelniające. Rozruch  silnika  normalny, praca silnika nierównomierna.
Układ napędowy: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla prawidłowości funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale - kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Naturalne zużycia starzeniowe kół zębatych, napędów.
Układ jezdny: Ogumienie przednie i tylne, zużycie  bieżnika ca 60%, poprzecierane, popękane w średnim stanie technicznym. Tarcze kół jezdnych, obrzeża tarcz- zdeformowane, skorodowane.
Układ hamulcowy kierowniczy: Układ hamulcowy kierowniczy funkcjonują poprawnie. Występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej, wraz z ubytkami materiału. Podstawowe zespoły funkcjonale-kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Nadwozie z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Powłoka  lakierowana matowa, popękana, odpryski powłoki malarskiej na kabinie kierowcy i furgonie. Stan tapicerki odpowiedni do zużycia resursu. Naturalne zużycie starzeniowe. Skorodowane z ubytkami materiału, miejsca zgrzewania, poszycia zewnętrznego i wewnętrznego oraz ich zakończenia takie jak: drzwi, nadkola, nadproża, ramki okienne, koryta. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Zawieszenie przednie i tylne: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału.
Osprzęt i wyposażenie: Stan techniczny odpowiedni dla okresu eksploatacji. Naturalne zużycie starzeniowe. Instalacja elektryczna rozruchowa, oświetleniowa, sygnalizacyjna- kompletna, popękana, poprzecierana. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale- kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. 
cena minimalna: netto – 500,00 (słownie: pięćset złotych) + Vat 23%

2. Ford Transit 2,5 D, 
rok produkcji 1998 r. 
data pierwszej rejestracji w kraju 7.01.2005 r. 
nr rejestracyjny: CBY 51NL
VIN: WF0LXXGBVLWU23523
maksymalna masa całkowita  kg 2900
moc silnika 51 kW
Samochód ciężarowy, uniwersalny, 8-miejscowy, przegląd techniczny do 23 marca 2018 r., kolor biały, 
Nadwozie lokale ogniska korozji
Nadwozie z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Powłoka  lakierowana matowa, popękana, odpryski powłoki malarskiej
Niesprawny układ paliwowy
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.
Posiada hak. Samochód niesprawny ze względu na układ paliwowy.
cena minimalna: netto – 500,00 (słownie: pięćset złotych) + Vat 23%

3. Samochód ciężarowy specjalizowany. Ford Transit 2,5 TD (brak przeglądu technicznego)
nr rejestracyjny CBY  32VA 
rok produkcji: 1997
 nr identyfikacyjny VIN: WF0CXXGBVCVG23137
pojemność skokowa (cm3) -  2496
moc (KW/KM) -  63/85
masa własna (kg) - 2106
dopuszczalna ładowność (kg) - 1500
data pierwszej rejestracji 10.12.1998 r.
data ważności badań technicznych 09.08.2017 r. 
Opis stanu technicznego:
Rama główna z osprzętem –  Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, kompletny. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Lokalne deformacje podłogi i nadproży w wyniku uderzeń kamieniami.
Silnik z osprzętem - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Lokalne ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej. Wyciek oleju przez elementy uszczelniające.
Układ napędowy- Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonalne – kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Naturalne zużycie kół zębatych, napędów.
Układ jezdny – Ogumienie przednie  i tylne, zużycie bieżnika 60%, poprzecierane, popękane w średnim stanie technicznym. Tarcze kół jezdnych, obrzeża tarcz –zdeformowane, skorodowane.
Układ hamulcowy kierowniczy – Układ hamulcowy i kierowniczy funkcjonują poprawnie. Występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej, wraz ubytkami materiału. Podstawowe zespoły funkcjonalne – kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Nadwozie z osprzętem – Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Powłoka lakierowana matowa, popękana, odpryski powłoki malarskiej na kabinie kierowcy i furgonie. Stan tapicerki odpowiedni do zużycia resursu. Naturalne zużycie starzeniowe. Skorodowane z ubytkami materiału, miejsca zgrzewania poszycia zewnętrznego i wewnętrznego oraz ich zakończenia takie jak: drzwi, nadkola, nadproża, ramki okienne, koryta. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Zawieszenie przednie i tylne- Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Osprzęt i wyposażenie - Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Naturalne zużycie starzeniowe. Instalacja elektryczna rozruchowa, oświetleniowa, sygnalizacyjna – kompletna, popękana poprzecierana. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania.
Ocena ogólna – Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonalne – kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń.
cena minimalna: netto – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) + Vat 23%

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
1. Termin składania ofert upływa 25.04.2018 r. o godz. 12:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 25.04.2018 r. godz. 12:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP ...............................................      (wskazanie środka transportowego)
4. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5. Oferta powinna zawierać:
* dane osobowe oferenta
* proponowaną cenę brutto określoną w złotych
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
* sposób kontaktu z oferentem
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2018 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 6.
7. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu. 
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%
11. Prosimy o złożenie jednego formularza dla wszystkich pojazdów, które oferent zamierza nabyć.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
Ogłoszenie (201kB) pdf
Formularz cenowy (21kB) word
Zatwierdził:
Prezes Zarządu 
Jarosław Głowacki

Zarząd spółki informuję, że wybrano najkorzystniejszą ofertę na: 
1. Samochód ciężarowy, Opel Combo VAN 1,7 D za kwotę 800,00 zł; 
2. Ford Transit 2,5 D, nr rejestracyjny: CBY 51NL za kwotę 800,00 zł; 
3. Samochód ciężarowy, Ford Transit 2,5 TD nr rejestracyjny CBY  32VA za kwotę 1 300,00 zł

Zatwierdził:
Prezes Zarządu 
Jarosław Głowacki

metryczka


Opublikował: Agnieszka Jankowska (10 kwietnia 2018, 09:03:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (26 kwietnia 2018, 12:33:32)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1762