zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 1
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
                                            
RADA NADZORCZA

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2018

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach  z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w terminie do dnia                
23  listopada 2018 r. do godz. 15.00, pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki (do sekretariatu Zarządu ZGKIM w Koronowie Sp. z o.o.). Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
1) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
2) gotowości do obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki,
3)    gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu spółki 
(w formie listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki.

4. Oferta powinna zawierać:
1) informację o formie prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
3) informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
4) kopię ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
5) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
6) informację o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży,                         w której działa ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.
7)   oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
8) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
9) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
10) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem                   w inwentaryzacji,
11) projekt umowy.

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu – do dnia 31 marca 2019 roku. 

6. Badanie wykonane będzie przez wyznaczonego biegłego rewidenta osobiście w siedzibie ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. w wymiarze min. 5 dni roboczych.

Zaproszenie do składania ofert (114kB) pdf

Uchwała nr 18/2018 (145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Martyna Rybarczyk (9 listopada 2018, 10:20:00)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (4 grudnia 2018, 14:48:08)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2261